Faculty and Staff

 

 

DEPARTMENT OF NATURAL SCIENCES & MATHEMATICS

KAREN KETTLER, Co-CHAIR (BIO)

DOUGLAS SWARTZ, Co-CHAIR (CHEM, MATH, PHYS)


BIOLOGY

 Dann,Jeremiah 8083 AH110 139
 Horzempa. Joe 8865 AH212 139
 Kettler, Karen – Co-Chair 8070 AH208C 139
 Kreisberg, Melinda 8065 AH211 139
 Kreisberg, Robert 8052 CH302 144
 Lau, Evan 8529 AH204 139
 Loughman, Zac 8923 AH213 139
 Nolan, Joe 8249 AH108 139
 Omelchenko, Natalia 8384 AH205 139
 Seeber, Roger 8317 AH207A 139
 Wiechman, Rachel 8064 AH103 139
 Zdilla, Matthew 8631 AH208A 139


CHEMISTRY

 DeWitt, David 8321 CH162 160
 Gajtka, Tara 8374 CH164 160
 Serra, Jon 8539 CH160 160
 Swartz, Douglas – Co-Chair 8890 CH158 160
 van Aardt, Theunis 8033 CH156 160


MATHEMATICS

 Chen, Fuhua 8632 AH313 190
 Cook, Jenna 8148 AH310 164
 Kuhns, Chad 8044 AH308 163

PHYSICS & PHYSICAL SCIENCES
 Clampitt, Norman 8050 MB19 139
 Francis, Amanda 8146 MB56 172
 Miller, Travis 8145 MB14 176
 Youssef, Mohamed 8147 MB54 186


RESEARCH ASSISTANTS

(report to Joe Horzempa)

 Schmitt, Deanna 8576 AH303 139